TÉMATICKÁ VÝUKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Článek pro odborníky a pedagogy

 

Rámcově vzdělávací program v MŠ

Jedním z hlavních požadavků Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je předkládat dětem smysluplný obsah vzdělávání v činnostech. Aby věci dávaly dětem smysl a mohly zaujmout, je třeba nabídnout jim učení v souvislostech, neklouzat po povrchu a  poskytnout dostatek času. Samozřejmostí by mělo být rozvíjet dítě na všech jeho úrovních  (vědomosti, dovednosti a postoje) a zároveň ve všech oblastech (pět oblastí vzdělávání daných RVP PV). Všechny tyto požadavky naplňuje tématická výuka neboli tématické bloky.

 

Téma - tématické celky vzdělávacího programu

Nejdůležitější je volba tématu. Pokud plánujeme, jaké tématické celky se stanou součástí našeho školního nebo třídního vzdělávacího programu, je přirozené vycházet z koloběhu roku, střídání ročních období, místních tradic a svátků a jinak význačných dní. Nemám teď na mysli pouze dny typu Velikonoce, Den ptactva apod., ale třeba školní výlet. Také je dobré zamyslet se nad místními podmínkami dané školy. Pokud se škola nachází uprostřed velkoměsta, bude její ŠVP jiný než program malé venkovské školky. Někdy můžeme vycházet ze skupiny dětí a jejích potřeb. Důležitou součástí jsou také paní učitelky. Jejich  přednosti a osobní dary, které mohou celé pojetí a zaměření tématických bloků výrazně ovlivnit. S tématem by měla být srostlá zejména paní učitelka – pan učitel, protože jenom tak dokáže své zaujetí přenést na děti.

 

Jak na to - motivace dítěte

Základním pilířem tématického celku je dobře zvolená motivace. To, jakým způsobem budeme děti motivovat, by mělo vždy vycházet z dobré znalosti jednotlivých dětí a skupiny jako celku. Je nepřeberné množství možností čím a jak děti motivovat. Jde jen o to nebát se a hledat. Můžeme vycházet z knížky, básničky, obrazu nebo dětské ilustrace, jako motivaci můžeme zvolit divadelní představení, společný zážitek z návštěvy lesa, pozorování brouků nebo vhodně zvolenou písničku. Úvodní motivace by se měla v průběhu celého integrovaného bloku vinout jako zlatá nit. Můžeme se od ní odrazit, můžeme se k ní vracet, porovnávat, zkoumat atd.

 

Proto, aby tématická výuka nevyzněla naprázdno a dětem přinesla maximální užitek, to znamená chceme-li děti opravdu ovlivnit nejen na úrovni vědomostí (v českém školství velmi přeceňované), ale také dovedností a zejména postojů, měl by tématický blok zachovávat fáze konstruktivistického učení: evokaci, ukotvení a reflexi.

 

Úvodní část, neboli evokace, se často kryje s motivační částí. Jde o jakési vtažení dětí do problému a zjištění, jak na tom vlastně jsou, co už samy umí a vědí, jaký je jejich postoj. V následujících dnech (možná i týdnech) probíhá fáze ukotvení, neboli děti se na základě činností zdokonalují a osvojují si nové poznatky, nad kterými mohou přemýšlet. Ve fázi ukotvení zvolíme opět různé metody a techniky. Necháme děti o tématu zpívat, malovat, budeme jim číst, hrát pohybové hry na dané téma, budeme experimentovat, dělat pokusy, pozorovat, vyhledávat, stavět, tvořit...Aby došlo ke skutečnému vtisku je třeba o věcech mluvit a zhodnotit je. K tomu slouží  reflexe. Ta může probíhat při akci – při samotných činnostech, ale nikdy by neměla chybět na závěr, při zakončení celého integrovaného bloku.

Jinými slovy, aby se děti mohly opravdu efektivně učit potřebují vidět, slyšet, cítit - dělat, myslet nad tím, co dělají, musí je to bavit, aby to chtěly dělat, mluvit o tom, vzájemně si naslouchat...a k tomu všemu mít dostatek času. A vlídného průvodce – paní učitelku nebo pana učitele – na cestě.

Uvědomuji si, že většina paní učitelek se teď zeptá: A jak to mám asi udělat s 28 dětmi na třídě? Na to je jediná odpověď, protože všichni víme, jak to v českých školkách vypadá: Hledejte si partnery, rodiče, dobrovolníky, nadšence, lektory z ekocenter atd. Hledejte cesty, aby to šlo, ne důvody, proč to nejde. Buďte aktivní a braňte se. Nikdo jiný to totiž za nás neudělá.

 

Čas

Klíčovým pilířem dobře postaveného tématického celku je čas. Otázka tedy zní: Kolik tématických celků by měl mít ŠVP? Jak dlouho by měl trvat jeden blok? Odpovědi jsou velmi jednoduché: méně je někdy více a tak dlouho, jak dlouho to bude děti bavit.

 

Autor: Eva Sůrová

Publikováno: MRKVIČKA: informační bulletin sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu, únor 2012

Diskusní téma: Tématická výuka v MŠ

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek