ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Výpis z tzv. ŠVP (tj. Školního vzdělávacího programu) pro školní rok 2011/2012:

 

Název programu:

Rozárka vypravuje

Obecný cíl vzdělávání:

Pociťovat sounáležitost se živou a neživou přírodou, lidmi, planetou.

 

Obecná charakteristika vzdělávacího obsahu

ŠVP Ekoškolky Rozárka je vypracován v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Zahrnuje prvky mezinárodního vzdělávacího programu Začít spolu (Step by step) a vychází ze čtyř dimenzí udržitelného rozvoje pro 21. století. Jedná se o následující dimenze:

 • sociální

 • ekologická

 • kulturní

 • ekonomická

Pro své aktivity využíváme zejména příležitosti v blízkém okolí. Konkrétní cíle a vzdělávací nabídka v naší školce se formulují postupně na základě potřeb dětí. Témata jsou uspořádána do integrovaných bloků. Časová dotace těchto integrovaných bloků není předem dána. Záleží především na tom, jak téma děti zaujme. Učitelé v naší školce dávají přednost poznávání do hloubky na základě prožitků, něž předávání množství povrchních informací. 

Zkrátka: méně je někdy více.

 

Integrované bloky - Rozárka vypravuje:

 1. Jak šly děti do školky

 2. O podzimním čarování

 3. O světýlkách listopadových

 4. O tajemných postavách

 5. O začarovaném království

 6. Jak se jaro ozývá

 7. Jak potkala vodní víly

 8. Tajuplné modré planetě

 9. Nejmilejším pohlazení

 10. Cestách a cestičkách

 

Charakteristika programu:

 

Život ve skupině

Za základní úkol považujeme vytvořit dobře fungující skupinu tak, aby se všechny děti cítily její součástí a do školky se těšily. Přejeme si, aby se děti ve školce cítily dobře a v bezpečí. Aby si mohly v klidu hrát a poznávat svět kolem sebe. Vaše děti budou ve školce obklopeny lidmi, kteří dětem rozumí a umí jim v pravou chvíli poskytnout to, co potřebují. V atmosféře bezpečí pak může docházet k rozvoji individuálních vzdělávacích potřeb dětí, které se rozvíjejí prostřednictvím vzdělávací nabídky. Tato nabídka jsou činnosti, které si děti samy volí – mohou se rozhodovat. Učitelé se snaží děti vhodně motivovat, nikdy je však nenutí.

 

Pravidla

Součástí bezpečného prostředí jsou pravidla, která musíme respektovat, abychom se všichni cítili dobře. Pravidla se formulují postupně na základě konkrétních situací. Děti musí pravidlům dobře porozumět a chápat jejich podstatu – znát odpověď na otázku Proč? Pravidla zároveň znamenají určité hranice. Tyto hranice nám však vymezují bezpečný prostor, kde si můžeme hrát, experimentovat, komunikovat – učit se. Porušení pravidel s sebou vždy nese důsledek, který děti předem znají.

 

Rituály

Pevné místo v režimu dne mají rituály – pravidelně se opakující činnosti, které dávají dítěti pocit bezpečí a zároveň mu pomáhají orientovat se v čase.

 

Metody a techniky

Hlavní metodou rozvoje dětí předškolního věku je volná hra. Prostředí herny se snažíme uzpůsobit tak, aby i vzdělávací nabídka mohla být realizována formou hry. V našem programu mají své místo činnosti řízené, skupinové, frontální i individuální. Vše na základě momentální situace (tzn. potřeby jednotlivých dětí, počet dětí ve třídě, stanovené cíle apod.). K naplňování cílů využíváme zejména estetické činnosti a činnosti zaměřené na environmentální výchovu. Při realizaci některých cílů uplatňujeme metody artefiletiky a metody tvořivé dramatiky.

 

A teď o Rozárce...

Během celého roku nás bude provázet sova Rozárka, která nás bude seznamovat se světem kolem nás a naučí nás mnoho nových a užitečných věcí. Například jak se k sobě hezky chovat a jak spolu mluvit, aby to nikoho nebolelo. Nebo proč zapalujeme na Vánoce svíčky, co se děje v únoru v medvědím doupěti, proč má pavouk osm nohou, kam se schovávají broučci, k čemu potřebujeme vodu a co všechno dovedou ruce. A protože maminka je nejdůležitější bytost na světě a rodina naše nejdůležitější smečka, těšíme se na spolupráci a vzájemné obohacování s rodiči a všemi spřízněnými dušemi.

 

Charakteristika jednotlivých témat – integrovaných bloků:

 

"Jak šly děti do školky"

Děti se postupně seznamují s prostředím a režimem školky, prostřednictvím her se poznávají mezi sebou. Učitelé si ověřují úroveň jednotlivých dětí v oblasti samostatnosti, hygieny a sebeobsluhy a provádějí vstupní diagnostiku i v dalších oblastech (hrubá a jemná motorika, jazykové dovednosti atd.) Součástí tohoto tématu je integrovaný blok "Co dovedou ruce" při kterém se zaměříme na vytváření pravidel ve třídě.

 

"O podzimním čarování"

Tento integrovaný blok obsahuje několik podtémat. Je věnován podzimu a proměnám v přírodě. Zaměříme se na poznávání stromů a života v lese. Děti budou pozorovat, vyrábět z přírodních materiálů, sázet jarní cibuloviny na školní zahradě...

 

"O světýlkách listopadových"

Na začátku měsíce listopadu si připomeneme svátek Dušiček. Světýlka na hřbitovech vzbuzují v dětech mnohé otázky, na které někdy těžko hledáme odpověď. Tady nám mohou pomoci pohádky. Měsíc listopad s sebou přináší nevlídné počasí a brzké stmívání, proto nás jistě potěší např. vlastnoručně vyrobený lampion.

 

"O tajemných postavách"

Měsíc prosinec se tajemnými postavami jenom hemží! Kdopak zná všechny ty Barborky, sv. Mikuláše, tajemné Lucky – nositelky světla? Už jste někdy viděli Ambrože? A co teprve Ježíšek... Víte, proč dostáváme na Vánoce dárky?

 

"O začarovaném království"

Bylo jednou jedno království a v něm vládla Paní Zima... Jaká zima vlastně je – dobrá nebo zlá? A umí vůbec čarovat?

 

"Jak se jaro ozývá"

Určitě si myslíte, že vesele a s písničkou. Ale co když jen tak pípne do ticha, nesměle vystrčí lísteček? A jak se opravdu pozná jaro? Přece když vstávají broučci!

 

"Jak potkala vodní víly"

Rozárka nám bude vyprávět o vodě a vodních vílách. Protože je na světě vody stále méně a je stále špinavější, mají víly někdy těžký život... Vyvrcholením celého bloku o vodě bude výstavka pro rodiče u příležitosti Světového dne vody

 

"O tajuplné Modré planetě"

V dubnu oslavíme Den Země. Budeme si o Zemi povídat a zpívat, budeme Zemi malovat. Rozárka nám možná prozradí o Zemi nějaké tajemství.

 

"O nejmilejším pohlazení"

Tak jako je Země ráda, když ji Sluníčko hladí svými paprsky, i my se cítíme dobře, když nás někdo pohladí. A kdo to nejlépe dovede? Přece maminka a tatínek! Téma je věnováno rodině a svátku maminek.

 

"O cestách a cestičkách"

Kam asi vedou všechny cesty a cestičky? Kam bychom se chtěli podívat, kdybychom si mohli vybrat? A s kým? A čím bychom tam cestovali? Budeme se věnovat i dopravním prostředkům a bezpečnosti o prázdninách.