LESNÍ PEDAGOGIKA

Do doby než Vám zde představíme naše specifické pojetí a chápání tzv. lesní pedagogiky si dovolíme zde uveřejnit doslovné citace z definic tohoto termínu z několika odborných zdrojů na internetu: 

 

Lesní pedagogika dle webu MŠMT.cz:

  • Jedna z metod lesnické a environmentální osvěty, která se zabývá předáváním informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga.

  • Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

​Plné znění tohoto textu najdete na www.msmt.cz (oficiální web českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

 

"Co je lesní pedagogika" dle portálu MeziStromy.cz:

  • Idea lesní pedagogiky vznikla v 60. letech 20. století v USA a brzy se rozšířila do evropských zemí.

  • Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm, která je založena na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostni a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa.

  • Nejjednodušší cesta lesníků, jak přiblížit široké veřejnosti prostředí lesa se všemi jeho funkcemi.

  • Lesní pedagogika není konkurencí škole a vědeckým vzdělávacím institucím, ale rozšiřuje a doplňuje vědomosti zábavnou formou při které zapojují do poznání všechny svoje smysly.

Plné znění textu najdete na www.mezistromy.cz (lesnicko-dřevařský vzdělávací portál)

 

"Lesní pedagogika" dle internetové encyklopedie Wikipedie:

  • Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci (lesníci s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) přímo v lesním prostředí.

  • Lesní pedagogika je určená všem cílovým skupinám, hlavně dětem a mládeži. Využívá metody prožitkového učení, projektového vyučování, metody umělecké, dramatické, hudební i výtvarné.

  • Lesní pedagogika posiluje emoční inteligenci, podporuje všestranný rozvoj osobnosti, zvláště tvořivost. Umožňuje naplňování školního vzdělávacího programu, a to nejen díky neformálnímu získávání vědomostí, ale zejména prostřednictvím podpory osvojování klíčových kompetencí.

Plné znění textu najdete na www.wikipedia.cz  (česká mutace otevřené internetové encyklopedie Wikipedia.org).