Rámcový vzdělávací program v soukromých mateřských školách

Jedna z věcí, která by rozhodně neměla uniknout Vaší pozornosti při výběru soukromé mateřské školky, je její vzdělávací program. Pro předškolní vzdělávání je v České republice obecně závazný a platný dokument, který se jmenuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní výchovu. Pokud Vás opravdu zajímá, co na Vaše dítě v rámci předškolní výchovy (alespoň čistě formálně) čeká, najděte si chvilku a nahlédněte do něj – je to opravdu zajímavé čteníKaždá (rozuměj státní) školka se tímto dokumentem musí řídit a zpracovává takzvaný školní vzdělávací program, který z tohoto dokumentu vychází. Víceméméně stejný model platí i pro další stupně škol – tedy pro základní a střední školy. Touto proměnou od někdejších osnov k dnešním rámcovým vzdělávacím programům prošly postupně všechny stupně tuzemských škol. Pro vysvětlení kontextu se nyní vydáme na krátký exkurz do obecné problematiky českého školství.

 

Cílem této školské reformy bylo uvolnit školám ruce, stanovit rámcové podmínky jejich fungování a tím jim umožnit obecně větší svobodu a možnost profilace (tedy změnou zaměření – specializací na určitá témata či formy vzdělání). Druhým, neméně důležitým cílem byla snaha posunout dosavadní koncepci vzdělávání od „učení se“ k rozvoji takzvaných klíčových kompetencí (zde šlo hlavně o základní školy, které byly a jsou v podmínkách ČR typické svým zaměřením na mechanické memorování – o tomto „biflování“ v mateřské škole asi nemůže být řeč).

 

Jedná se o důraz kladený na získání obecnější dovedností, které člověk bude (na rozdíl od konkrétních, detailních znalostí typických např. pro „naprštání se“ 20 nejvyšších českých hor i s konkrétními výškami v m n. m) skutečně potřebovat po celý život. Pozor, to ale neznamená rezignace na jakékoliv znalosti a posun k vyprázdněnému vyučování, jak někdy argumentuje kritika. Jedná se opravdu o důležitou koncepční změnu „směrem kupředu“ - znalosti jsou samozřejmě i nadále důležité, ale pouhé konkrétní znalosti bez schopnosti o nich uvažovat, třídit je a efektivně je používat jsou stěží využitelné a taky leckdy zbytečné (viz. současné možnosti získávání a sdílení informací hledání na internetu je asi nejnázornější příklad).

 

Co to jsou ony klíčové kompetence? Jsou to například kompetence k učení (dítě by mělo umět najít a vybrat efektivní způsoby, jak se učit novým věcem, jak pracovat s nově získanými informacemi, jak je třídit a využívat je v praxi – tj. zná smysl a cíl učení, chápe jeho význam pro svou vlastní budoucnost), dále kompetence sociální a personální (tj. týkající se mezilidské komunikace), také kompetence k řešení problémů atd. S klíčovými kompetencemi pracuje i Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Klíčových kompetencí je zde přirozeně o něco méně a jejich úroveň, které děti na konci mateřské školy dosáhnou, je samozřejmě jiná než při ukončení docházky základní školy (v případě mateřských škol jde tedy spíše o jakési elementární nastavení jednotlivých kompetencí).

Ale zpět k výběru ideální mateřské školky a jejímu programu. Obecně jde o to, do jaké míry a jakým způsobem s tímto materiálem a jeho ideami pracují učitelé v soukromých mateřských školkách, mezi kterými se rozhodujete. Konkrétně jde třeba o odbornou znalost pedagogů dané školky o problematice klíčových kompetencí. Dokáží Vám zdejší pedagogové formulovat a vysvětlit výchovné cíle jejich soukromé školky? Čeho chtějí svým vzděláváním u dětí dosáhnout? Jsou schopni Vám na přání předvést školní vzdělávácí plán?

 

 

Vězte, že učitelé ve školce mohou být jakkoliv skvělí, oblíbení a hodní, ale pokud vzdělávání v jejich pojetí není koncepční (tedy promyšleně plánované s jasnou strukturou, postupem a cílemi), ztrácí do značné míry svůj smysl. Pokud soukromá školka nesleduje a nehodnotí, zda a nakolik se jí těchto vzdělávacích cílů daří dosahovat a pokud nehledá cesty zlepšení, pak nejde o vzdělávání a výchovu pro dnešní dobu, ale maximálně tak o „dobré hlídání“ Vašich dětí...